Salgsbetingelser

Salgsbetingelser – LOG AS Oppdatert mars 2022 Bestilling LOG overtar intet ansvar for eventuelle feil ved telefonordre som ikke blir bekreftet skriftlig av kunden. Vi forbeholder oss rett til å annullere en ordre eller be om forskuddsbetaling dersom tidligere leveranser ikke er betalt i rett tid. Avbestilling Lagervarer: Eventuell avbestilling må være LOG AS i […]

Salgsbetingelser – LOG AS

Oppdatert mars 2022

Bestilling

LOG overtar intet ansvar for eventuelle feil ved telefonordre som ikke blir bekreftet skriftlig av kunden. Vi forbeholder oss rett til å annullere en ordre eller be om forskuddsbetaling dersom tidligere leveranser ikke er betalt i rett tid.

Avbestilling

Lagervarer: Eventuell avbestilling må være LOG AS i hende senest 3 dager før avtalt levering. Skaffevarer/direktelevering/ungplanter/blomsterløk: Avbestilling godtas ikke etter at varen er bestilt hos leverandør.

Levering

Alle forsendelser fraktbelastes så fremt ikke annet er skriftlig avtalt. Emballasje, paller og eventuelle avgifter kan komme i tillegg. Leveringsdato (ekspedisjonsdato) er den dato varen sendes eller hentes. Med mindre annet er spesifikt avtalt, er varene å anse som levert når varene er stilt tilgjengelig på bil på avtalt sted, dvs. at kjøper er ansvarlig for bl.a. lossing av bil og varekontroll.

Priser

Prisene er beregnet eksklusiv mva. Priser i prislister og tilbud kan endre seg ved endring i valutakurser, toll, avgifter, skatter o.l. eller ved senere innkjøp. Det tilkommer fakturagebyr på kr. 50. For mindre ordre, for tiden under kr 1500,-tilkommer det et plukk og ekspedisjonsgebyr på kr 95. Ordre ekspederes til leveringsdagens priser, så fremt det ikke er tatt uttrykkelig forbehold om annet.

Betaling

Nye kunder må godta at LOG AS innhenter nødvendige opplysninger før kreditt eventuelt blir innvilget. Betalingstiden er 20 dager fra leveringsdato/ekspedisjonsdato. Etter forfall beregnes for tiden 12 % forsinkelsesrente p.a.

Salgspant

LOG AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger.  jfr. panteloven § 3-14 til 3-22.

Retur

Retur godtas kun etter skriftlig forhåndsavtale. Disse returene vil bli fratrukket 15% returomkostninger pluss eventuelt fraktutlegg.

Reklamasjoner

Enhver leveranse skal kontrolleres nøye ved mottak. Reklamasjon må skje skriftlig innen 3 dager etter varemottak. Synlige skader og feil/mangler påføres fraktbrev. Forhold som skyldes force majeure godtas ikke som reklamasjonsgrunn. Skader som oppstår på grunn av feilaktig håndtering, dyrkningsmåte, værforhold, sykdoms- eller insektsangrep og andre forhold utenfor LOGs kontroll, godtas ikke som reklamasjonsgrunn. Dersom skade skulle oppstå, forplikter kjøper å gjøre nødvendige foranstaltninger for å begrense skadens omfang og straks melde fra til LOG. Det gis ikke erstatning ut over fakturaverdien.

Såvarer

Hvis varens merking eller utseende gir grunn til å tro at det er levert en annen vare enn bestilt, må det straks reklameres og varen må ikke brukes. Viktig: Ta vare på frøpose med partinummer og en liten frørest for eventuell etterkontroll.

Ungplanter

Mottagere av plantemateriale må ha rutiner for kontroll av hvert vareparti, slik at man minimerer risikoen for spredning av karanteneskadegjørere (se «Plantehelseforskriften” – FOR-2000-12-01 nr. 1333).

Forbud mot videreavl

Våre såvarer og ungplanter leveres bare til dyrking av rotvekster, grønnsaker, blomster m.v. og må ikke benyttes til videreavl.

Personopplysninger
For å muliggjøre et godt samarbeid med våre kunder, innhenter og behandler LOG personopplysninger om kunder og ansatte hos våre kunder. Informasjon om behandling av personopplysninger finner du HER.


Med forbehold om eventuelle trykkfeil.