Stress hos planter

Bruk av biostimulanter kan redusere stress i plantene – les mer

Større variasjoner i klima, som vi sannsynligvis må forvente, vil medføre større grad av stress i planteproduksjon i årene som kommer. Dette kan bety at behovet for stressreduserende faktorer vil øke. Stressreduserende biostimulanter er en av faktorene som kan hjelpe plantene. Les mer om hva stress gjør med plantene, hvordan de enkelte biostimulantene virker og bruken av dem.

Tekst i samarbeide med Azelis.

Biostimulanter kan ha stressreduserene effekter på plantene

Hva gjør stress med plantene?

Planter kan oppfatte ulike typer ytre (abiotiske) påvirkninger stressende. Det kan være for høy eller for lav temperatur, frost, for lite eller for mye vann, store endringer i lysnivå, for lav eller for høy næringstilgang, høyt
saltinnhold i jorda og bruk av plantevernmidler. Andre levende organismer som plantepatogene sopper, insekter og virus virker også stressende på  plantene. Dette kalles biotisk stress.

Det som skjer i planter under stress kan bl.a. være at fotosyntesen bremses eller stopper opp, klorofyll brytes ned, cellene taper så mye vann at de får varig skade og/eller produksjonen av reaktive oksygenforbindelser (ROS) øker. ROS i for høye konsentrasjoner er giftig for plantene.  Det er spesielt påvirkninger som skjer brått som stresser plantene og ulike planter har ulik evne til å tåle stress. Hvor godt plantene tåler stress er avhengig av mange faktorer som art, sort, utviklingsstadium, varighet og alvorlighetsgrad av stresset, hvor mange ganger planten utsettes for stress, og om flere stressfaktorer virker  sammen. Planten har forskjellige responser på stress, og manglende evne til å respondere kan medføre at planten skades eller dør.

Effekter av biostimulanter på stress
Plantene beskytter seg mot stress ved å øke produksjonen av signal- og hjelpestoffer. Noen biostimulanter  fremskynder og/eller skrur opp hastigheten på dannelsen av disse signal- og hjelpestoffene og virker derfor
stressreduserende. Enkelte stoffer i biostimulantene kan også ha en direkte virkning som hjelpestoff i planten.  Resultatet er at de negative effektene av stresset blir mindre og veksten gjenopptas raskere. Under er noen eksempler på effekter ved tilførsel av stressreduserende biostimulanter.

  • Dannelse av antioksidanter er direkte med på å bryte ned ROS.
  • Stimulert hormonproduksjon i planten der hormonene virker som signalstoffer og hjelp under stress.
  • Stimulering av hjelpestoffer fremmer dannelsen av tykkere cellevegg eller tykkere vokslag og gir dermed økt beskyttelse mot insekter, sopp og uttørking.
  • Økt produksjon av bl.a. fenoler og forsvarsenzymer er direkte med å bekjempe sopp.
  • Økt konsentrasjon av sukker og aminosyrer (osmolytter) i cellene gjør at cellene holder bedre på vann slik at veksten kan opprettholdes og cellene ikke så raskt skades ved f.eks. tørke eller frost.
  • Tilførsel av tangekstrakt kan bl.a. fremme plantens egen produksjon av duftstoffer som tiltrekker nyttedyr.

Stress i planteproduksjon i fremtiden
Større variasjoner i klima, som vi sannsynligvis må forvente, vil medføre større grad av stress i planteproduksjon i årene som kommer. Dette kan bety at behovet for stressreduserende faktorer som biostimulanter vil øke.

Les mer om kuldestress og hvordan man kan beskytte planter mot kuldestress.

Her kan du lese mer om ulike aktuelle biostimulanter med påvist effekt mot stress, inkludert bruksområder og effekter:

Se hvordan Acadian kan stimulere småplanter og stiklinger:

Se hvordan Acadian kan motvirke tørkestress i blomster:

Se hvordan Acadian kan virke stimulerende på salatvekster: