Anvendelse av grønngjødsling og fangvekster i moderne jordbruk

Grønngjødsling og fangvekster har lenge vært brukt i økologisk produksjon. Nå blir dette imidlertid stadig mer aktuelt også for konvensjonell drift.

Grønngjødsel kan være vekster som dyrkes samtidig eller i forkant av kulturvekstene den er ment å forbedre næringstilgangen for. Bruk av fangvekster handler om å benytte plantearter som kan utnytte og binde overskuddsnæring i jorda. Dette er komplekse temaer, men vi forsøker her å gi en kortfattet og praktisk introduksjon.

Honningurt brukt som grønngjødsling, ekstremt tiltrekkende for bier og pollinerende insekter.

Fire kriterier anses som viktigst ved valg av arter i til grønngjødsling:

  • I hvor stor grad vekstene tilfører nitrogen og andre næringsstoffer til jorda
  • I hvor stor grad vekstene bidrar til å stimulere livet i jorda
  • I hvor stor grad vekstene forbedrer jordstruktur og motvirker erosjon
  • I hvor stor grad vekstene bidrar til å bedre forholdene for pollinerende insekter

Hvilke vekster?

Ulike kløverarter, som blodkløver, hvitkløver, rødkløver, alexandrinekløver og perserkløver bidrar i stor grad til å tilføre jorda nitrogen, og er derfor mye brukte arter.

I tillegg kombineres disse artene med ulike gras-arter, gjerne italiensk raigras. Raigras er kjent som en arter som binder mye nitrogen, og dermed mye brukt.

Honningurt er en annen art som er mye brukt, først og fremst da den i stor grad tiltrekker pollinerende innsekter og bidrar til et rikt jordliv. Den har også kraftige røtter som motvirker jorderosjon.

Vikke (vintervikke el. Lodnevikke) er en art som har «pålerot» og et kraftig bidrag for forbedret jordstruktur. Vikke er en belgvekst, og anbefales ikke brukt på areal der det produseres erter eller andre belgfrukter.

Bokvete er en art som spirer relativt raskt og dermed kan bidra til å motvirke ugrastrykk tidlig i kulturen. Den bidrar også i stor grad i forhold til pollinerende insekter.
Se et utvalg av våre sorter her.

I de aller fleste tilfeller brukes ulike blandinger for å kombinere de respektive artenes egenskaper. Som et eksempel inneholder Strand Pionèrblanding nr 51 en miks av

  • 44 % Vintervikke (Lodnevikke),
  • 20 % Italiensk raigras
  • 18 % Blodkløver
  • 18 % Honningurt

Dette er en vel utprøvd Grønngjødsling- og jordforbedringsblanding. Blandingen brukes som jordstruktur-forbedrer, jordløsner og grønngjødsling. Blir meget tett og virker også som ugrasbekjemper. Interessant både for konvensjonelle og økologiske dyrkere.

Dersom man ønsker spesifikke blandinger, kan spesialblandinger lages.

Spesialblandinger kan lages fra noen hundre kilo og oppover. Dersom man har mindre behov, men fortsatt ønsker spesifikke blandinger har vi gode erfaringer med at kunder bestiller de ulike arter (sekker a 20 kg), og selv blander, for eksempel på et rent og vasket betonggulv.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å diskutere rundt ditt behov.

Støtteordninger

Egenkomponert blanding; blodkløver, vikke og honningurt.

I de fleste områder i landet er det etablert støtteordninger, der det gis tilskudd for bruk av grønngjødsling og/eller fangvekster i både økologisk og konvensjonelt jordbruk. Typisk fordeles disse i to kategorier:

  • Tilskudd for fangvekst som underkultur og etter trøsking av korn, oljevekster og belgvekster.
  • Tilskudd for fangvekst som såes etter tidligkulturer av grønnsaker, poteter og rotvekster.

Det settes normalt krav om at feltet skal ligge urørt over vinteren og ikke jordarbeides før 1. mars påfølgende år. Fangveksten skal ikke sprøytes eller gjødsles etter at hovedveksten er høstet.